Schrijf je hieronder direct in als lid van T.S.V.V. Merlijn!

Ondergenoemde machtigt hierbij TSVV Merlijn jaarlijks het bedrag van het gekozen lidmaatschap (zie beneden) af te schrijven indien er geen opzegging of wijziging van het lidmaatschap is ontvangen. Opzeggen van het lidmaatschap dient te geschieden vóór 31 mei van het betreffende jaar, via het opzegformulier, anders zal het lidmaatschap automatisch met 1 jaar verlengd worden. Daarnaast machtigt ondergenoemde TSVV Merlijn om, na toekenning van de competition manager, zowel tuchtzaken als opgelegde boetes van de opgegeven rekening af te schrijven via automatische incasso. Ondergenoemde verklaart bovendien akkoord te gaan met de reglementen van TSVV Merlijn, zoals die te vinden zijn op de website.


Hierbij geef ik T.S.V.V. Merlijn toestemming mijn persoonsgegevens te bewaren en vewerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.T.S.V.V. Merlijn houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.